Giáo án Địa lý 9 - Tuần 32 - Năm học 2019-2020 - Lê Thị Gái

ÔN TẬP HKII

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

- Kiến thức: Nhằm hệ thống kiến thức về:

+ Đông Nam Bộ : vị trí địa lí; Biểu đồ

+ Đồng bằng sông cửu long: Điều kiện tự nhiên và sự phân bố dân cư

+ Phát triển kinh tế biển và đảo Việt Nam: Hệ thống đảo, Các ngành kinh tế biển và ý nghĩa phát triển GTVT biển đối với ngành ngoại thương nước ta

- Kĩ năng:  Trả lời câu hỏi tự luận và trắc nghiệm

- Thái độ: Tích cực tham gia xây dựng bài.

2. Phẩm chất, năng lực càn hình thành và phát triển cho học sinh:

- Năng lực chung; tự học, tự nghiên cứu, trao đổi, giải quyết vấn đề...

- Năng lực chuyên biệt: Ghi nhớ, tổng hợp, phân tích, sử dụng biểu đồ, phân tích, xử lý số liệu, nhận xét, đánh giá...

II. Chuẩn bị 

  1. GV:  Cấu trúc ma trận đề kiểm tra
  2. HS: SGK, tập ghi chép...

* Ma trận đề : PGD trang bên

 

doc 5 trang Hải Anh 18/07/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý 9 - Tuần 32 - Năm học 2019-2020 - Lê Thị Gái", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_dia_ly_9_tuan_32_nam_hoc_2019_2020_le_thi_gai.doc

Nội dung text: Giáo án Địa lý 9 - Tuần 32 - Năm học 2019-2020 - Lê Thị Gái

  1. III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sỉ số và vệ sinh lớp học 2. Kiểm tra bài cũ: - Lồng ghép trong ôn tập 3. Bài mới: Hoạt động 1: Hoạt động tìm hiểu thực tiễn (1’) * Mục tiêu: Gây cho học sinh chú ý và say mê khám phá tìm hiểu. Cách thức tổ chức Sản phẩm HĐ của HS Kết luận của GV YC học sinh nhắc lại nội dung đã học -Tóm tắt nội dung và HS nhắc lại các nội * Nêu lại các nội dung phương pháp ôn tập. dung đã học từ bài đã học của các bài trên - Giới thiệu tóm tắt nội 32,33.35,36,38 dung và phương pháp ôn tập. Hoạt động 2: Hoạt động tìm tòi tiếp nhận kiến thức (37’) * Mục đích: Học sinh hiểu được: + Đông Nam Bộ : vị trí địa lí; Biểu đồ + Đồng bằng sông cửu long: Điều kiện tự nhiên và sự phân bố dân cư + Phát triển kinh tế biển và đảo Việt Nam: Hệ thống đảo, Các ngành kinh tế biển và ý nghĩa phát triển GTVT biển đối với ngành ngoại thương nước ta Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1. Hướng dẫn hệ thống kiến thức Gv cho hs tự ôn lại các nội Hs tự ôn lại kiến dung bài học theo tập ghi thức theo sự hướng và sgk. Các bài theo cấu dẫn của gv 7 phút. trúc Hoạt động 2. Hướng dẫn 1 Trình bày đặc điểm học sinh ôn tập kiến phát triển công nghiệp thức, kĩ năng của vùng Đông Nam * Gv cho hs chia lớp thành Bộ? các nhóm 4 hs, - Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trưởng * Thảo luận theo nội dung nhanh, chiếm tỉ trọng giáo viên phân công - Hs chia thành 4 lớn nhất trong GDP nhóm lớn của vùng (59,3%). Nhóm 1 / câu 1 - Cơ cấu sản xuất cân
  2. HS nhận xét bổ sung nghiệp chế biến chất lượng cao còn hạn chế * Biện pháp: Chủ động nguồn giống an toàn và năng xuất chất lượng cao, chủ động thị trường, chủ động tránh né rào cản của các nước nhập khẩu sản Nhóm 4 / câu 4 phẩm thủy sản của VN 4. Nguyên nhân làm ô nhiễm suy giảm tài nguyên 4. Nguyên nhân làm ô môi trường biển? Các nhiễm suy giảm tài biện pháp bảo vệ? nguyên môi trường biển? Các biện pháp bảo vệ? - Nguyªn nh©n + Do việc khai thác dầu khí, giao thông vận tải biển . . . + Nguồn nước ở các sông bị ô nhiễm quá GV nhận xét bổ sung – mạnh . Chốt lại số ý + Chất thải của khác du lịch, các đô thị ven HS nghe – ghi nhận biển + §¸nh b¾t khai th¸c qu¸ møc - HËu qu¶ +Suy gi¶m tµi nguyªn sinh vËt biÓn +¶nh h­ëng xÊu ®Õn tµi nguyªn sinh vËt biÓn - Biện pháp - sgk Hoạt động 3. Kết luận Ghi nhận ý cơ bản Gv kết luận và củng cố Làm đề cương ôn tập chung. Lưu ý một số nội dung hs cần học thuộc và nội dung cần ghi nhớ. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập ( 3’) * Mục đích: Học sinh củng cố , hoàn thiện kiến thức, kĩ năng vừa lĩnh hội được