Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Chủ đề 20: Miêu tả trong văn bản tự sự

Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm làm một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín, tất cả là hai  mươi bức. Đoạn kén hạng lính khoẻ mạnh, cứ mười người khênh một bức, lưng giắt dao ngắn, hai mươi người khác đều cầm binh khí theo sau, dàn thành trận chữ “nhất”, vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc, mờ sáng ngày mùng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh nổ súng bắn ra, chẳng trúng người nào cả. Nhân có gió bắc, quân Thanh bèn dùng ống phun khói lửa ra, khói toả mù trời, cách gang tấc không thấy gì, hòng làm cho quân Nam rối loạn. Không ngờ trong chốc lát trời bỗng trở gió nam, thành ra quân Thanh lại tự làm hại mình.

  Vua Quang Trung liền gấp rút sai đội khiêng ván vừa che vừa xông thẳng lên trước. Khi gươm giáo của hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, ai nấy cầm dao ngắn chém bừa, những người cầm binh khí theo sau cũng nhất tề xông tới mà đánh.

  Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn giày xéo lên nhau mà chết. Tên Thái thú Điền Châu là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ chết. Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối, quân Thanh đại bại.    

ppt 10 trang mianlien 06/03/2023 4380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Chủ đề 20: Miêu tả trong văn bản tự sự", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ngu_van_lop_9_chu_de_20_mieu_ta_trong_van_ban_tu_s.ppt

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Chủ đề 20: Miêu tả trong văn bản tự sự

  1. Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm làm một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín, tất cả là hai mươi bức. Đoạn kén hạng lính khoẻ mạnh, cứ mười người khênh một bức, lưng giắt dao ngắn, hai mươi người khác đều cầm binh khí theo sau, dàn thành trận chữ “nhất”, vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc, mờ sáng ngày mùng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh nổ súng bắn ra, chẳng trúng người nào cả. Nhân có gió bắc, quân Thanh bèn dùng ống phun khói lửa ra, khói toả mù trời, cách gang tấc không thấy gì, hòng làm cho quân Nam rối loạn. Không ngờ trong chốc lát trời bỗng trở gió nam, thành ra quân Thanh lại tự làm hại mình. Vua Quang Trung liền gấp rút sai đội khiêng ván vừa che vừa xông thẳng lên trước. Khi gươm giáo của hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, ai nấy cầm dao ngắn chém bừa, những người cầm binh khí theo sau cũng nhất tề xông tới mà đánh. Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn giày xéo lên nhau mà chết. Tên Thái thú Điền Châu là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ chết. Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối, quân Thanh đại bại. (Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí)
  2. THẢO LUẬN NHÓM : ?Hãy chỉ ra các chi tiết miêu tả trong đoạn trích? Các chi tiết ấy nhằm thể hiện những đối tượng nào? (Theo mô hình) Đối tượng được miêu tả Chi tiết miêu tả Quang Trung - Truyền, kén hạng lính, cưỡi voi đi đốc thúc, sai Lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm làm Cảnh ghép ván một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín, Quân lính khoẻ mạnh, mười người khiêng một bức, lưng dắt dao ngắn, hai mươi người khác cầm binh khí theo sau, dàn thành trận chữ “nhất” Cảnh khói lửa Khói toả mù trời, cách gang tấc không thấy gì. Cảnh giao chiến Khiêng ván vừa che vừa xông thẳng lên trước, chạm nhau, quăng ván xuống đất, chém bừa, cầm binh khí theo sau, nhất tề xông tới, bỏ chạy toán loạn, giày xéo lên nhau tên Thái Cảnh quân Thanh tháo thú Điền Châu tự thắt cổ chết, chém giết lung chạy tung, thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối.
  3. CHỦ ĐỀ 20: MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ I. Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự: 1. Ví dụ: 2. Bài học: - Trong văn bản tự sự, sự miêu tả cụ thể, chi tiết về cảnh vật, nhân vật và sự việc có tác dụng làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, gợi cảm, sinh động. II. Luyện tập: 1. Bài tập 1: (SGK – 92)
  4. Ñoaïn vaên: Trời đã về chiều, bóng hoàng hôn vàng nhạt ngả dần về phía tây. Chị em Thuý Kiều cũng ra về trong tâm trạng bâng khuâng, nuối tiếc. Họ chầm chậm bước chân theo dòng nước nhỏ chảy uốn lượn quanh co. Ba chị em vừa đi vừa ngắm cảnh thấy bốn bề phong cảnh rất nên thơ. Chị em đã đi đến cuối ghềnh nơi có chiếc cầu nhỏ với dáng vẻ thanh thoát bắc ngang.
  5. Chuaån bò baøi tieát sau: • * Baøi cuõ: • - Hoïc baøi: Vai troø cuûa yeáu toá mieâu taû trong vaên töï söï • - Baøi taäp veà nhaø: Vieát ñoaïn vaênkeå laïi caûnh Thuùy Kieàu ôû laàu Ngöng bích (coù söû duïng yeáu toá mieâu taû) . • * Baøi môùi: • - Chuaån bò baøi: • + Vieát baøi taäp laøm vaên soá 2: Tham khaûo vaø laäp daøn baøi caùc ñeà trong sgk / trang 105. • + Laäp daøn yù cho baøi vieát soá 1.