Đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Nhơn Phúc - Mã đề 02

1. Chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

         A. H2O                B. KMnO4                      C. CaCO3            D. Fe(OH)2

2. Trong phòng thí nghiệm, khi thu khí oxi bằng cách đẩy không khí người ta đặt vị trí ống nghiệm như thế nào?

        A. Đặt úp miệng ống nghiệm.                B. Đặt nghiêng miệng ống nghiệm một góc 450

        C. Đặt ngửa miệng ống nghiệm.             D. Đặt ống nghiệm nằm ngang.

3.  Oxit là hợp chất của oxi với

            A. một nguyên tố kim loại.                                     C. một nguyên tố phi kim khác.

            B. các nguyên tố hóa học khác.                             D. một nguyên tố hóa học khác.

4. Tính chất vật lí nào không đúng đối với khí oxi?

A. Là chất khí không màu.                           C. Ít hòa tan trong nước.

B. Là chất khí không mùi.                            D. Nhẹ hơn không khí.

doc 2 trang mianlien 04/03/2023 5660
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Nhơn Phúc - Mã đề 02", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_ky_2_mon_hoa_hoc_lop_8_nam_hoc_2020_2021_tr.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Nhơn Phúc - Mã đề 02

  1. 12. (2.0 đ) Cho các oxit sau K2O, FeO, SO3, P2O5. Hãy phân loại và gọi tên các oxit đó. 13. (1.0đ) Có 3 lọ đựng riêng biệt các khí sau: oxi, khí cacbonic và hiđro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ? 14. (1.0 đ) Khử 16 gam đồng(II) oxit bằng khí hiđro. a) Hãy tính khối lượng của đồng thu được sau phản ứng. b) Tính thể tích khí hiđro cần dùng (đktc)