Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 48: ôm- ôp - Dương Liễu Muội

  Chó thì mổ mổ

  Gà thì liếm la

  Dữ như quả na

  Nhu mì gã cọp

  Cò thì phốp pháp

  Bò thì ốm o

  Cá thì la to

  Im như trẻ nhỏ

  Chậm như cô thỏ

  Lẹ như cụ rùa ...

ppt 12 trang Hải Anh 18/07/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 48: ôm- ôp - Dương Liễu Muội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_1_bai_48_om_op_duong_lieu_muoi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 48: ôm- ôp - Dương Liễu Muội

  1. Thứ tư, ngày 04 tháng 11 năm 2020 MÔN: TIẾNG VIỆT Bài: KIỂM TRA BÀI CŨ - Đọc bài: Lừa và ngựa - Viết bảng con: đom đóm – họp tổ BÀI MỚI
  2. Thứ tư, ngày 04 tháng 11 năm 2020 MÔN: TIẾNG VIỆT Bài: ôm - ôp 1 oâm oâp
  3. Thứ tư, ngày 15 tháng 10 năm 2020 MÔN: TIẾNG VIỆT Bài: ôm - ôp 2. Tieáng naøo coù vaàn oâm? Tieáng naøo coù vaàn oâp? loápoâp xe coámoâm ñoámoâm löûa
  4. Thứ tư, ngày 04 tháng 11 năm 2020 MÔN: TIẾNG VIỆT Bài: ôm - ôp 3. Taäp ñoïc: Chaäm nhö thoû
  5. ? Em haõy noái laïi cho ñuùng thöïc teá Chó thì liếm la Dữ như gã hổ Cò thì ốm o Gà thì mổ mổ Nhu mì quả na Bò thì Phốp pháp Cá thì thì im Chậm như cụ rùa Trẻ concon thì thì la to Lẹ như cô thỏ
  6. Tiế t h ọc đ ến đ ây k ế t th ú c